Η Eταιρία μας - Εταιρική Πολιτική

img

Η εταιρεία ,΄΄ΑΦΟΙ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.΄΄, είναι μια σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση μαγειρεμένων φαγητών και εδρεύει στο 3ο χλμ. Δράμας – Κ. Νευροκοπίου, διαθέτοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις με άριστη τεχνολογική και μηχανολογική υποδομή.

Στόχοι της Επιχείρησης είναι η συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της δια μέσου, της χρήσης νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον και καινοτομιών, της βελτιστοποίησης των διεργασιών της, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της, της διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, της εξασφάλισης ασφαλών συνθηκών εργασίας καθώς επίσης και δια μέσου της συνεχούς βελτίωσης των σχέσεων με τους προμηθευτές της.

Η εταιρεία για να επιτυγχάνει τους στόχους της, δεσμεύεται να θέτει σκοπούς και προγράμματα, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του εφαρμοζόμενου ΣΔΠ, να διατηρεί συστήματα και σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, να μεριμνά για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και τέλος να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από όλες τις νομικές ή άλλες υποχρεώσεις της.

Οι προδιαγραφές και τα κριτήρια ποιότητας που εφαρμόζονται από της επιχείρηση, καθώς και η συμμόρφωση στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις αυτής σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και την διάθεση στην αγορά ασφαλών προϊόντων, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς ακόμη και η προστασία του περιβάλλοντος, διασφαλίζονται με την εφαρμογή ενός δομημένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων, Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, στο οποίο εμπεριέχονται τόσο οι αρχές του HACCP και Καλής Υγιεινής Πρακτικής, όσο και οι άλλες θεσμοθετημένες απαιτήσεις της εθνικής και της Κοινοτικής Νομοθεσίας, με αποτέλεσμα το εφαρμοζόμενο ΣΔΠ να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Όλα τα θέματα σχετικά με τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, αντιμετωπίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Υγιεινής & Ποιότητας της Επιχείρησης με υπευθυνότητα και ανεξαρτησία, σε άμεση συνεργασία και την καθοδήγηση της Διεύθυνσης και με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τόσο από την εσωτερική όσο και από την εξωτερική επικοινωνία.

Το τμήμα Διαχείρισης Υγιεινής & Ποιότητας, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης, θέτει μετρήσιμους στόχους, τα αποτελέσματα των οποίων αξιολογούνται στα Συμβούλια Ποιότητας και συμπεριλαμβάνονται στα δεδομένα της Ανασκόπησης από την Διοίκηση.

Για το λόγο αυτό η επιχείρηση «ΑΦΟΙ Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.» εγγυάται ότι τόσο οι προδιαγραφές της, όσο και οι συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους πελάτες της, καθώς επίσης και οι θεσμικές της υποχρεώσεις ικανοποιούνται πάντα αποτελεσματικά και αμερόληπτα.Για την επιχείρηση,
11-07-2021

Αντωνίου Δέσποινα